Terapie

KANGUREK terapie

Autorski program Kangurek odkrywa świat

KANGUREK ODKRYWA ŚWIAT to cykliczne warsztaty dla dzieci i rodziców. Dzięki wspólnej zabawie dzieci odkrywają i poznają świat za pomocą wszystkich swoich zmysłów. Podczas zajęć eksperymentujemy z różnymi materiałami plastycznymi, gimnastykujemy się, śpiewamy i tańczymy. Zanim przejdziemy do zabawy, każde spotkanie zaczynamy od krótkiej integracji, dzięki czemu dzieci czują się swobodniej. Na koniec wykonujemy ćwiczenia wyciszające. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i są podzielone na 3 grupy wiekowe: Maleństwa (1-3 rok życia), Małe kangurki (4-6 lat), Duże kangurki (7-10 lat).

Dla kogo: wszystkie dzieci ciekawe świata w wieku 1-10 lat

Cel: regularny udział w zajęciach rozwija zmysły, usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową, zapewnia prawidłowy rozwój i przygotowuje do prawidłowego funkcjonowania wśród rówieśników.

Przygotowanie: zachęcamy do ubrania strojów, umożliwiających swobodne poruszanie, dzieci warto ubrać w fartuchy chroniące odzież przed zabrudzeniem farbami, a dodatkowo przygotować ubranie na zmianę i napoje. Najlepiej bawimy się bez telefonów komórkowych.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 45 min / 1 zajęcia
Cena: 120,00 zł / miesiąc

Logorytmika

Logorytmika to przyjazna forma zajęć dla dzieci, która łączy zabawy logopedyczne z elementami rytmiki. Oddziaływuje na funkcje słuchowe, ruchowe, słuchowo – ruchowe stymulując ich harmonijny rozwój. Ponieważ mowa jest aktem ruchowym,  koordynującym pracę trzech układów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Ponadto,  ćwiczenia logorytmiczne uwrażliwiają  na muzykę i dźwięk, rozwijają pamięć, spostrzegawczość i wyobraźnię, doskonalą koncentrację, wzbogacają słownictwo, jednocześnie przyczyniają się do społecznego rozwoju, biorącego w nich udział, dziecka. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i są podzielone na 2 grupy wiekowe: 2-3 i 4-5 lat.

Cel: wspomaganie rozwoju mowy poprzez ćwiczenia: oddechowe, słuchowe, ruchowe, muzyczno-ruchowe, słuchowo-ruchowe, słowno-rytmiczne, usprawniające narządy mowy, głosowe.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 30 min
Cena: 20,00 zł

Diagnoza integracji sensorycznej

Diagnoza integracji sensorycznej (SI) polega na kompleksowych badaniach dziecka oraz na jego obserwacji w spontanicznej aktywności i sytuacjach zadaniowych. Przed postawieniem diagnozy, wykwalifikowany terapeuta SI przeprowadza wywiad z rodzicami, którzy następnie wypełniają stosowne kwestionariusze, a także przeprowadza próby kliniczne i testy kalifornijskie u dzieci, dzięki którym może ocenić poziom integracji zmysłów.

Dla kogo: dzieci mające problemy z samoobsługą, koncentracją, pisaniem, mówieniem, orientacją w przestrzeni, koordynacją obustronną i wzrokowo-ruchową, trudnościami w uczeniu się i w kontaktach z rówieśnikami.

Cel: postawienie trafnej diagnozy i przygotowanie indywidualnej terapii integracji sensorycznej.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 320,00 zł / w zależności od potrzeby od 2 do 4 spotkań

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna (SI) to płynne i skoordynowane działanie połączone z odpowiednią interpretacją informacji pozyskiwanych przez zmysł wzroku, słuchu, dotyku i równowagi do celowego działania. Terapia integracji sensorycznej polega na wykonywaniu aktywności, które pobudzają i stymulują u dzieci wszystkie zmysły.

Dla kogo: dzieci z diagnozą integracji sensorycznej.

Cel: wyrównanie deficytów w zakresie odbierania lub przetwarzania bodźców sensorycznych.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Niezwykle istotne jest jak najszybsze wychwycenie pierwszych, nie utrwalonych zaburzeń i rozpoczęcie terapii. Dzięki plastyczności mózgu we wczesnym okresie rozwoju, istnieje ogromny potencjał na wyrównanie deficytu rozwojowego. U dzieci z cięższymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wcześnie podjęta terapia pozwoli na maksymalizację potencjału rozwojowego dziecka.

Dla kogo: terapia przeznaczona dla wcześniaków, noworodków patologicznych ciąż i porodów oraz niemowląt i małych dzieci z pierwotnymi i wtórnymi schorzeniami.

Cel: ćwiczenia zapewniają prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w przyszłości dzieciom zagrożonym uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.
Wiek: 0-1 rok życia

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł

Terapia pedagogiczna

Jest to terapia obejmująca całokształt oddziaływań stosowanych wobec dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Dla kogo: zajęcia kierowane są do dzieci z grupy ryzyka dysleksji lub z dysleksją, z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, z problemami z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem oraz obniżoną sprawnością manualną. Wczesne podjęcie pracy terapeutycznej stanowi jeden z najistotniejszych czynników decydujących o karierze szkolnej dziecka.

Cel: wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, eliminowanie niepowodzeń szkolnych i stymulowanie rozwoju.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł

Trening umiejętności społecznych

Podczas terapii dzieci uczą się minimalizować napięcia, które pojawiają się w różnych sytuacjach społecznych, budowania pozytywnych relacji i spędzania czasu w grupie. Trening rozpoczyna się od analizy trudności w kontaktach interpersonalnych, i wskazanie tych, które zaburzają jego społeczne przystosowanie. Podstawowa technika kształtowania zachowania polega na  odgrywaniu scen imitujących realne, trudne sytuacje.

Dla kogo: zajęcia kierowane są do dzieci nieśmiałych, agresywnych oraz takich, które mają trudności w relacjach społecznych z rówieśnikami i dorosłymi. Zajęcia polecane są w szczególności dzieciom z Zespołem Aspergera oraz z autyzmem.

Cel: poprawa umiejętności komunikacyjnych, modyfikowanie zachowań na aprobowane społecznie, nauka współpracy w grupie, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, przestrzeganie zasad, radzenie sobie z emocjami, rozpoznawanie emocji i potrzeb, odreagowanie napięć emocjonalnych.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 45 min
Cena: 40,00 zł

Terapia skolioz i wad postawy

Terapia skolioz i wad postawy to indywidualnie dobrane ćwiczenia, które kształtują i korygują całe ciało dziecka. Połączona z elementami zabawy, dodatkowo motywuje dzieci do regularnych spotkań. Rodziców uczymy jak samodzielnie w ramach profilaktyki obserwować swoje dziecko i rozpoznawać pierwsze oznaki zaburzeń czynności statycznych i dynamicznych, których objawy mogą dotyczyć nie tylko narządu ruchu.

Dla kogo: dzieci ze skoliozą, wadliwym ustawieniem stóp, kolan, klatki piersiowej, kręgosłupa, z bólami układu mięśniowego, a także po zabiegach chirurgicznych.

Cel: wypracowanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz zmiany w ułożeniu tułowia, prawidłowe obciążenia stóp, rozluźnienie struktur przykurczonych w skrzywieniach, torowanie trójpłaszczyznowego toru oddechowego, wzmocnienie siły mięśniowej dna miednicy.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 90,00 zł

Gimnastyka korekcyjna z elementami terapii wad postawy

Gimnastyka korekcyjna z elementami terapii wad postawy zawiera zestawy ćwiczeń symetrycznych, które wykonywane regularnie mają doprowadzić do korekcji postawy ciała. Składają się na nią ćwiczenia oddechowe, mięśni grzbietu i pośladków, mięśni brzucha, korygujące ustawienie miednicy czy antygrawitacyjne. Przed rozpoczęciem zajęć gimnastyki korekcyjnej każde dziecko jest poddawane indywidualnej diagnostyce wad postawy, na podstawie której przygotowywany jest program zajęć. Zalecane jest uczestniczenie w zajęciach 2 razy w tygodniu oraz codzienne ćwiczenia w domu.

Dla kogo: dzieci posiadające wady postawy, w tym m.in.: stopy płaskie, stopy płasko-koślawe, kolana koślawe, skolioza, plecy płaskie, plecy okrągłe.

Cel: skorygowanie istniejących zaburzeń i doprowadzenie ich do prawidłowego stanu, profilaktyka i zapobieganie wadom postawy ciała, przywrócenie i zachowanie sprawności w jak najlepszej możliwej formie.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 45 min / 1 zajęcia
Cena: 120,00 zł / miesiąc

Terapia ręki

Podstawą terapii jest usprawnianie małej motoryki dziecka, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ta dostarcza również wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Dla kogo: zajęcia kierowane są do dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne, mających problem z koordynacją obu rąk w trakcie wykonywania tych czynności oraz z koordynacją wzrokowo-ruchową, mających obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej, mających problem z samoobsługą, z nadwrażliwością dotykową oraz niedowrażliwionych dotykowo, niewidomych i słabowidzących.

Cel: poprawa umiejętności chwytu, wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, przekraczanie linii środka ciała.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna zakłada, że wszelkie niepożądane zachowania, jak nieśmiałość, moczenie nocne, fobie czy nerwice zostały wyuczone, w związku z czym można się ich oduczyć. Technika ta bazuje więc na podstawowym założeniu behawioryzmu, a więc na teorii uczenia się. Terapeuta, rodzic lub opiekun starają się wzmacniać zachowania pożądane, a redukować i eliminować zachowania nieprawidłowe. Terapię behawioralną rozpoczyna się od nauki podstawowych umiejętności, np. zachowywania kontaktu wzrokowego, prawidłowego jedzenia, wskazywania i przynoszenia konkretnych przedmiotów.

Dla kogo: dzieci autystyczna, z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz prezentujące trudne zachowania, z zaburzeniami neurologicznymi, trudnościami w uczeniu, obniżoną motywacją, deficytem uwagi, nadpobudliwością, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami mowy i komunikacji.

Cel: rozwijanie zachowań deficytowych, redukcja zachowań niepożądanych, generalizacja i utrzymanie efektów terapii.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 120,00 zł

Masaż Shantala

Masaż Shantala to tradycyjny indyjski masaż niemowląt i małych dzieci. Wg Leboyera Fredericka, francuskiego ginekologa położnika, karmienie dziecka dotykiem, żywienie w ten sposób jego skóry i całego ciała, jest równie ważne, jak napełnianie jego żołądka. Podczas masażu rodzic lub opiekun powinien siedzieć na podłodze z wyprostowanymi nogami i prostymi plecami, a nagie dziecko powinno leżeć na jego udach. Masaż najlepiej wykonywać rano i powtórzyć wieczorem.

Dla kogo: dzieci w 0-3 roku życia

Cel: regularne wykonywanie masażu, codziennie lub co najmniej 3-4 razy w tygodniu, ma niezwykle pozytywny wpływ zarówno na dziecko, jak i na opiekuna. Masaż Shantala przede wszystkim wzmacnia i kształtuje więź z dzieckiem, pomaga w komunikacji i zrozumieniu jego potrzeb, zaspokaja potrzebę bliskości, uspokaja, a także poprawia pewność siebie i wiarę w swoje umiejętności opieki nad dzieckiem. Szczególnie zalecany jest rodzicom, którzy adoptowali pociechy, jak i mamom, które cierpią na depresję poporodową. Masaż Shantala pomaga regulować sen dziecka, poprawia trawienie, ułatwia walkę z kolką jelitową i zaparciami, wycisza i uspokaja, wspomaga zasypianie, podnosi odporność, stymuluje układ oddechowy i nerwowy, tonizuje układ wydzielniczy, reguluje pracę serca, a dodatkowo wspomaga leczenie przeziębienia i kataru.
Przygotowanie: do masażu niezbędna jest oliwka, mała miseczka i dwa ręczniki kąpielowe. Wskazany jest również wygodny strój.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 45 min
Cena: 90,00 zł

Metoda NDT-Bibath

Metoda usprawniania wg koncepcji NDT-Bobath obejmuje wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz wyzwalanie ruchów w formie zbliżonej do prawidłowych, a także wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach. Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami, dzięki czemu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Terapia metodą NDT-Bobath jest bezbolesna. Ćwiczenia połączone są z zabawą, dzięki czemu są interesujące dla małego pacjenta. Metoda zakłada współpracę z rodzicami oraz włączenie w usprawnianie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak ubieranie, rozbieranie, karmienie i noszenie dziecka.

Dla kogo: dzieci z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w tym
z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz).

Cel: terapia ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swoje możliwości na ile pozwala istniejące dysfunkcje.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł

Kinesiotaping

Kinesiotaping, inaczej plastrowanie dynamiczne, jest to metoda polegająca na naklejaniu na ciało pacjenta specjalnych plastrów w określony sposób. Używana do tego taśma jest samoprzylepna, rozciągliwa, przepuszczająca powietrze, hipoalergiczna i odpowiadająca właściwościom elastycznym ludzkiej skóry. Plastry działają przez całą dobę, utrzymują się na skórze do kilku dni, a efekt jest odczuwalny od razu po naklejeniu i utrzymuje się długo po usunięciu.

Cel: regulacja napięcia mięśniowego, uśmierzenie bólu, poprawa krążenia, stymulacja układu limfatycznego lub korekcja nieprawidłowego ustawienia stawów.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Cena: 25,00 zł

Logopedia

Terapia logopedyczna obejmuje szereg działań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, w tym m.in.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, masaż logopedyczny, komunikację alternatywną i wspomagającą. Terapia poprzedzona jest diagnozą postawioną na podstawie wywiadu z rodzicami, sprawdzeniem nadawania i rozumienia mowy, oceną budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną artykulacji i wybranych czynności fizjologicznych w obrębie narządu mowy (połykanie, oddychanie, fonacja, odgryzanie, gryzienie i żucie) oraz orientacyjnym i fonematycznym badaniem słuchu.

Dla kogo: terapia dla dzieci z wadami artykulacyjnych, opóźnieniem rozwoju mowy, niepłynnością mówienia, jąkaniem, zaburzeniami mowy towarzyszącymi niepełnosprawności intelektualnej, autyzmowi, Zespołowi Aspergera, z rozszczepem.

Cel: rozwój, kształtowanie i doskonalenie mowy, usuwanie różnego rodzaju wad i zaburzeń, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 80,00 zł

Zajęcia umuzykalniające wg teorii E. E. Gordona

W spotkaniach biorą udział dzieci oraz rodzice lub opiekunowie. Podczas zajęć umuzykalniających słuchamy piosenek i rymowanek, uczymy się gry na instrumentach muzycznych, tańczymy i bawimy się w zabawy ruchowe.

Dla kogo: warsztaty dla wszystkich dzieci uzdolnionych lub zainteresowanych muzycznie.

Cel: zajęcia rozwijają zainteresowania i uzdolnienia muzyczne, pobudzają aktywność ruchową oraz świadomość własnego ciała, rozbudzają ciekawość rytmiczną, relaksują, uczą aktywnego słuchania i wprowadzają w świat dźwięków i rytmu.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 45 min
Cena: 40,00 zł

Stymulacja lewej półkuli mózgu (symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania)

Stymulacja lewej półkuli mózgu jest to program przygotowujący dzieci do nauki pisania i czytania. Przygotowanie do nauki czytania i pisania powinno uwzględniać przede wszystkim stymulacje lewej półkuli mózgu, czyli zadania sekwencyjne, linearne i relacyjne. Opanowanie języka pisanego wymaga bowiem ukształtowanych umiejętności szeregowania, układania sekwencji i ujmowania relacji. Badania neuroobrazowania mózgu dostarczyły wiedzy na temat sekwencyjnych strategii przetwarzania informacji przez lewą półkulę mózgu. To ona jest odpowiedzialna za organizację informacji językowych i logiczne myślenie. Umiejętności sekwencyjne przedszkolaka warunkują w przyszłości szybkie czytanie ze zrozumieniem ucznia.

Dla kogo: zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Program dla dzieci 5 i 6 letnich przygotowuje je do rozpoczęcia nauki w szkole.

Cel: rozwinięcie percepcji wzrokowej, analizy, syntezy wzrokowej i odwróceń, sekwencji, grafopercepcji.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 50 min
Cena: 150,00 zł

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to program przeznaczony dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych (m.in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, z panowaniem nad złością „nielubianych” przez kolegów). Zajęcia grupowe skierowane są również do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych i adaptacją do nowych sytuacji.

Dla kogo: w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym.

Cel: zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Zajęcia ponadto mają na celu: trenowanie umiejętności społecznych, trenowanie umiejętności komunikacyjnych, modyfikowanie zachowań na bardziej aprobowane społecznie, naukę współpracy w grupie i samokontroli, naukę radzenia sobie z emocjami i adekwatnego wyrażania ich, praca nad przestrzeganiem zasad, odreagowanie napięć emocjonalnych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, budowanie tożsamości i poczucia własnej wartości.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: cykl 12 spotkań trwających po 90 min każde
Cena: 50,00 zł / 1 zajęcia (600,00 zł całość) + wywiad z rodzicem poprzedzający TUS 100,00 zł

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje to wstępne spotkania, które pomogą określić z psychologiem podstawowe trudności osoby zgłaszającej się i jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać. Konsultacja pomaga też ustalić zakres, w jakim jest to możliwe, i najlepszą formę pomocy dla określonego rodzaju trudności. Specjalista wstępnie zdiagnozuje, z czego trudność może wynikać, a jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów, aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów.
Konsultacja psychologiczna może być wstępem do pełnej diagnozy psychologicznej.
Prowadzimy konsultacje pod kątem: zaburzeń rozwoju, zaburzeń zachowania i emocji, problemów adaptacyjnych, pracy z trudnymi zachowaniami, trudności wychowawczych, oceny funkcjonalnej (dzieci od 6 miesiąca życia, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży) oraz wspierania prawidłowego rozwoju.

Umów się na konsultację, jeśli Twoje dziecko:

 • sprawia kłopoty wychowawcze w domu / przedszkolu / szkole,
 • ma zaburzenia koncentracji i uwagi (niemożność skupienia się na wykonywanej czynności),
 • bardzo często miewa napady złości, agresji, często płacze lub jest smutne,
 • jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych,
 • przeżywa trudności związane ze zmianami funkcjonowania rodziny, np. choroby, sytuacje konfliktowe między rodzicami, separacje, rozwód, konflikty między rodzeństwem, śmierć członka rodziny,
 • często wchodzi w konflikty,
 • nie osiąga przewidzianych dla swojego wieku umiejętności i osiągnięć rozwojowych, długo uczy się nowych zachowań i umiejętności,
 • nie nawiązuje stosownych do wieku prób komunikowania się z otoczeniem i najbliższymi oraz ma kłopoty w nawiązywaniu relacji społecznych,
 • przejawia trudności adaptacyjne, jest nieśmiałe, zalęknione, ma problemy natury emocjonalnej,
 • ma trudności z nauką,
 • nie mówi w określonych sytuacjach (w których mówienie jest oczekiwane, np. w szkole, w przedszkolu, w obecności określonych osób), w innych natomiast mówi,
 • wykazuje problemy z jedzeniem, spaniem, przejściem treningu czystości.

Konsultacja psychologiczna odbywa się z udziałem rodziców/ rodzica, bez obecności dziecka. Po konsultacji psycholog wskaże dalsze kroki interwencji (np. spotkanie i obserwację dziecka, udział w terapii, konsultacje u innych specjalistów).

Czas trwania: 60 min
Cena: 100,00 zł