Terapie

KANGUREK terapie

Autorski program Kangurek odkrywa świat

KANGUREK ODKRYWA ŚWIAT to cykliczne warsztaty dla dzieci i rodziców. Dzięki wspólnej zabawie dzieci odkrywają i poznają świat za pomocą wszystkich swoich zmysłów. Podczas zajęć eksperymentujemy z różnymi materiałami plastycznymi, gimnastykujemy się, śpiewamy i tańczymy. Zanim przejdziemy do zabawy, każde spotkanie zaczynamy od krótkiej integracji, dzięki czemu dzieci czują się swobodniej. Na koniec wykonujemy ćwiczenia wyciszające. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i są podzielone na 3 grupy wiekowe: Maleństwa (1-3 rok życia), Małe kangurki (4-6 lat), Duże kangurki (7-10 lat).

Dla kogo: wszystkie dzieci ciekawe świata w wieku 1-10 lat

Cel: regularny udział w zajęciach rozwija zmysły, usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową, zapewnia prawidłowy rozwój i przygotowuje do prawidłowego funkcjonowania wśród rówieśników.

Przygotowanie: zachęcamy do ubrania strojów, umożliwiających swobodne poruszanie, dzieci warto ubrać w fartuchy chroniące odzież przed zabrudzeniem farbami, a dodatkowo przygotować ubranie na zmianę i napoje. Najlepiej bawimy się bez telefonów komórkowych.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 45 min / 1 zajęcia
Cena: 120,00 zł / miesiąc

Logorytmika

Logorytmika to przyjazna forma zajęć dla dzieci, która łączy zabawy logopedyczne z elementami rytmiki. Oddziaływuje na funkcje słuchowe, ruchowe, słuchowo – ruchowe stymulując ich harmonijny rozwój. Ponieważ mowa jest aktem ruchowym,  koordynującym pracę trzech układów: oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Ponadto,  ćwiczenia logorytmiczne uwrażliwiają  na muzykę i dźwięk, rozwijają pamięć, spostrzegawczość i wyobraźnię, doskonalą koncentrację, wzbogacają słownictwo, jednocześnie przyczyniają się do społecznego rozwoju, biorącego w nich udział, dziecka. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i są podzielone na 2 grupy wiekowe: 2-3 i 4-5 lat.

Cel: wspomaganie rozwoju mowy poprzez ćwiczenia: oddechowe, słuchowe, ruchowe, muzyczno-ruchowe, słuchowo-ruchowe, słowno-rytmiczne, usprawniające narządy mowy, głosowe.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 30 min
Cena: 20,00 zł

Diagnoza integracji sensorycznej

Diagnoza integracji sensorycznej (SI) polega na kompleksowych badaniach dziecka oraz na jego obserwacji w spontanicznej aktywności i sytuacjach zadaniowych. Przed postawieniem diagnozy, wykwalifikowany terapeuta SI przeprowadza wywiad z rodzicami, którzy następnie wypełniają stosowne kwestionariusze, a także przeprowadza próby kliniczne i testy kalifornijskie u dzieci, dzięki którym może ocenić poziom integracji zmysłów.

Dla kogo: dzieci mające problemy z samoobsługą, koncentracją, pisaniem, mówieniem, orientacją w przestrzeni, koordynacją obustronną i wzrokowo-ruchową, trudnościami w uczeniu się i w kontaktach z rówieśnikami.

Cel: postawienie trafnej diagnozy i przygotowanie indywidualnej terapii integracji sensorycznej.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 320,00 zł / w zależności od potrzeby od 2 do 4 spotkań

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna (SI) to płynne i skoordynowane działanie połączone z odpowiednią interpretacją informacji pozyskiwanych przez zmysł wzroku, słuchu, dotyku i równowagi do celowego działania. Terapia integracji sensorycznej polega na wykonywaniu aktywności, które pobudzają i stymulują u dzieci wszystkie zmysły.

Dla kogo: dzieci z diagnozą integracji sensorycznej.

Cel: wyrównanie deficytów w zakresie odbierania lub przetwarzania bodźców sensorycznych.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Niezwykle istotne jest jak najszybsze wychwycenie pierwszych, nie utrwalonych zaburzeń i rozpoczęcie terapii. Dzięki plastyczności mózgu we wczesnym okresie rozwoju, istnieje ogromny potencjał na wyrównanie deficytu rozwojowego. U dzieci z cięższymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wcześnie podjęta terapia pozwoli na maksymalizację potencjału rozwojowego dziecka.

Dla kogo: terapia przeznaczona dla wcześniaków, noworodków patologicznych ciąż i porodów oraz niemowląt i małych dzieci z pierwotnymi i wtórnymi schorzeniami.

Cel: ćwiczenia zapewniają prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w przyszłości dzieciom zagrożonym uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.
Wiek: 0-1 rok życia

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł

Terapia pedagogiczna

Jest to terapia obejmująca całokształt oddziaływań stosowanych wobec dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Dla kogo: zajęcia kierowane są do dzieci z grupy ryzyka dysleksji lub z dysleksją, z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, z problemami z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem oraz obniżoną sprawnością manualną. Wczesne podjęcie pracy terapeutycznej stanowi jeden z najistotniejszych czynników decydujących o karierze szkolnej dziecka.

Cel: wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, eliminowanie niepowodzeń szkolnych i stymulowanie rozwoju.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł

Trening umiejętności społecznych

Podczas terapii dzieci uczą się minimalizować napięcia, które pojawiają się w różnych sytuacjach społecznych, budowania pozytywnych relacji i spędzania czasu w grupie. Trening rozpoczyna się od analizy trudności w kontaktach interpersonalnych, i wskazanie tych, które zaburzają jego społeczne przystosowanie. Podstawowa technika kształtowania zachowania polega na  odgrywaniu scen imitujących realne, trudne sytuacje.

Dla kogo: zajęcia kierowane są do dzieci nieśmiałych, agresywnych oraz takich, które mają trudności w relacjach społecznych z rówieśnikami i dorosłymi. Zajęcia polecane są w szczególności dzieciom z Zespołem Aspergera oraz z autyzmem.

Cel: poprawa umiejętności komunikacyjnych, modyfikowanie zachowań na aprobowane społecznie, nauka współpracy w grupie, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, przestrzeganie zasad, radzenie sobie z emocjami, rozpoznawanie emocji i potrzeb, odreagowanie napięć emocjonalnych.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 45 min
Cena: 40,00 zł

Metoda FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz

Jest to terapia ,w której każdy pacjent ma indywidualnie dostosowany program ćwiczeń w zależności od kąta skrzywienia oraz od wyniku badania klinicznego.

Metoda FITS wykorzystywana jest w terapii:

 • skolioz,
 • wad postawy ciała,
 • jako wspomaganie leczenia gorsetowego,
 • jako przygotowanie do zabiegów operacyjnych,
 • korekcja obręczy barkowej i miednicznej po operacji.

Co obejmuje koncepcja FITS?

 • badanie klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS,
 • przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni,
 • budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie.

Jakie są główne założenia koncepcji FITS?

 • uświadomienie dziecku istniejącej deformacji kręgosłupa i tułowia, oraz wskazanie kierunku korekcji skoliozy,
 • relaksacja struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny,
 • nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążania kończyn dolnych,
 • wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia,
 • nauka prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego,
 • torowanie prawidłowego trójpłaszczyznowego oddechu korekcyjnego w pozycjach fizjologicznych,
 • wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem (asymetria ustawienia głowy, asymetria linii barków, łopatek, trójkątów talii i miednicy).

Trójpłaszczyznowa, manualna terapia stóp na neurofizjologicznych podstawach wg. Barbary Zukunft-Huber

Terapia oparta jest na funkcjonalnym rozwoju stopy w pierwszym roku życia dziecka oraz na zasadach terapii manualnej. Zasady tej terapii tworzą podstawę do wczesnego diagnozowania i wczesnego leczenia nieprawidłowego ustawienia stopy min. stopy przywiedzeniowo-serpentynowej, stopy końsko-szpotawej, stopy koślawej, płaskostopia. W terapii wykorzystuje się specjalne manualne techniki mobilizacyjne i rozciągające wraz z funkcjonalnym bandażowaniem.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł
Diagnoza:
 120,00 zł

Indywidualny Trening Słuchowy Johansena

Jednym ze sposobów pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, opóźnionym rozwojem mowy, nadpobudliwością jest Indywidualna Stymulacja Słuchu dr Johansena. Wiele przypadków trudności w nauce, zaburzeń artykulacji, nadpobudliwości, zaburzeń emocjonalnych ma źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym.

Wśród czynników, które mogą wpływać na powstawanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wyróżnia się:

 • zapalenie ucha środkowego,
 • sączkowanie uszu,
 • genetyczne predyspozycje (np. dysleksja),
 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • urazy głowy.

Program terapii jest indywidualnie dostosowany do potrzeb dziecka. Terapia odbywa się domu ( w przyjaznym i bezpiecznym środowisku). Koszt terapii jest niższy  w porównaniu z innymi terapiami słuchowymi i „rozłożony” w czasie.

Diagnoza to audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie jedno i obu uszne, testy na lateralizację oraz  test dychotyczny Johansena. Na podstawie diagnozy przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych. Program dźwiękowy nagrywany jest na płytach CD. Postępy terapii słuchu są kontrolowane co 4-8 tygodni (zależnie od wieku),  za każdym razem pacjent otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa 6-18 miesięcy

Diagnoza jest postawiona na podstawie wykonanego za pomocą audiometru badania słuchu oraz dokładnego zbadania lateralizacji. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej oparty na specjalnie nagranej na syntezatorze przyjemnej dla ucha muzyce, której należy słuchać 10-15 minut dziennie przez 6 dni    w tygodniu przez wysokiej klasy słuchawki, w domu o zbliżonej porze dnia (sugerowane godziny wieczorne). Program dźwiękowy nagrywany jest na płyty CD. Muzyka jest tak skomponowana, aby obejmować swoim zakresem różne częstotliwości, w zależności od potrzeby stymulacji. Cały program trwa 6-18 miesięcy(w zależności od postępów i systematyczności pacjenta)., dzieci najczęściej potrzebują 9- 10 miesięcy. Postępy kontrolowane są przez terapeutę co 6-8 tygodni. Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt.  Z terapii słuchowej metodą Johansena mogą korzystać małe dzieci (od 3 r. ż.), młodzież i dorośli.

Program metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena wpływa nie tylko na słuch, ale również usprawnia:

 • uwagę i koncentrację,
 • rozumienie mowy,
 • artykulację,
 • komunikację,
 • prawidłową pisownię,
 • czytanie,
 • koordynację ruchów,
 • motorykę,
 • harmonizuje  napięcie mięśniowe co wpływa na  postawę ciała,
 • samoocenę,
 • wpływa na postępy w rozwoju i nauce.

Cena comiesięcznej diagnozy: 170,00 zł
Cena płyty: 140,00 – 180,00 zł

Gimnastyka korekcyjna z elementami terapii wad postawy

Gimnastyka korekcyjna z elementami terapii wad postawy zawiera zestawy ćwiczeń symetrycznych, które wykonywane regularnie mają doprowadzić do korekcji postawy ciała. Składają się na nią ćwiczenia oddechowe, mięśni grzbietu i pośladków, mięśni brzucha, korygujące ustawienie miednicy czy antygrawitacyjne. Przed rozpoczęciem zajęć gimnastyki korekcyjnej każde dziecko jest poddawane indywidualnej diagnostyce wad postawy, na podstawie której przygotowywany jest program zajęć. Zalecane jest uczestniczenie w zajęciach 2 razy w tygodniu oraz codzienne ćwiczenia w domu.

Dla kogo: dzieci posiadające wady postawy, w tym m.in.: stopy płaskie, stopy płasko-koślawe, kolana koślawe, skolioza, plecy płaskie, plecy okrągłe.

Cel: skorygowanie istniejących zaburzeń i doprowadzenie ich do prawidłowego stanu, profilaktyka i zapobieganie wadom postawy ciała, przywrócenie i zachowanie sprawności w jak najlepszej możliwej formie.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 45 min / 1 zajęcia
Cena: 120,00 zł / miesiąc

Terapia ręki

Podstawą terapii jest usprawnianie małej motoryki dziecka, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ta dostarcza również wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

Dla kogo: zajęcia kierowane są do dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne, mających problem z koordynacją obu rąk w trakcie wykonywania tych czynności oraz z koordynacją wzrokowo-ruchową, mających obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej, mających problem z samoobsługą, z nadwrażliwością dotykową oraz niedowrażliwionych dotykowo, niewidomych i słabowidzących.

Cel: poprawa umiejętności chwytu, wypracowanie zdolności skupienia uwagi i patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, przekraczanie linii środka ciała.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna zakłada, że wszelkie niepożądane zachowania, jak nieśmiałość, moczenie nocne, fobie czy nerwice zostały wyuczone, w związku z czym można się ich oduczyć. Technika ta bazuje więc na podstawowym założeniu behawioryzmu, a więc na teorii uczenia się. Terapeuta, rodzic lub opiekun starają się wzmacniać zachowania pożądane, a redukować i eliminować zachowania nieprawidłowe. Terapię behawioralną rozpoczyna się od nauki podstawowych umiejętności, np. zachowywania kontaktu wzrokowego, prawidłowego jedzenia, wskazywania i przynoszenia konkretnych przedmiotów.

Dla kogo: dzieci autystyczna, z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz prezentujące trudne zachowania, z zaburzeniami neurologicznymi, trudnościami w uczeniu, obniżoną motywacją, deficytem uwagi, nadpobudliwością, zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami mowy i komunikacji.

Cel: rozwijanie zachowań deficytowych, redukcja zachowań niepożądanych, generalizacja i utrzymanie efektów terapii.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 120,00 zł

Masaż Shantala

Masaż Shantala to tradycyjny indyjski masaż niemowląt i małych dzieci. Wg Leboyera Fredericka, francuskiego ginekologa położnika, karmienie dziecka dotykiem, żywienie w ten sposób jego skóry i całego ciała, jest równie ważne, jak napełnianie jego żołądka. Podczas masażu rodzic lub opiekun powinien siedzieć na podłodze z wyprostowanymi nogami i prostymi plecami, a nagie dziecko powinno leżeć na jego udach. Masaż najlepiej wykonywać rano i powtórzyć wieczorem.

Dla kogo: dzieci w 0-3 roku życia

Cel: regularne wykonywanie masażu, codziennie lub co najmniej 3-4 razy w tygodniu, ma niezwykle pozytywny wpływ zarówno na dziecko, jak i na opiekuna. Masaż Shantala przede wszystkim wzmacnia i kształtuje więź z dzieckiem, pomaga w komunikacji i zrozumieniu jego potrzeb, zaspokaja potrzebę bliskości, uspokaja, a także poprawia pewność siebie i wiarę w swoje umiejętności opieki nad dzieckiem. Szczególnie zalecany jest rodzicom, którzy adoptowali pociechy, jak i mamom, które cierpią na depresję poporodową. Masaż Shantala pomaga regulować sen dziecka, poprawia trawienie, ułatwia walkę z kolką jelitową i zaparciami, wycisza i uspokaja, wspomaga zasypianie, podnosi odporność, stymuluje układ oddechowy i nerwowy, tonizuje układ wydzielniczy, reguluje pracę serca, a dodatkowo wspomaga leczenie przeziębienia i kataru.
Przygotowanie: do masażu niezbędna jest oliwka, mała miseczka i dwa ręczniki kąpielowe. Wskazany jest również wygodny strój.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 45 min
Cena: 90,00 zł

Metoda NDT-Bobath

Metoda usprawniania wg koncepcji NDT-Bobath obejmuje wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz wyzwalanie ruchów w formie zbliżonej do prawidłowych, a także wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach. Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami, dzięki czemu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Terapia metodą NDT-Bobath jest bezbolesna. Ćwiczenia połączone są z zabawą, dzięki czemu są interesujące dla małego pacjenta. Metoda zakłada współpracę z rodzicami oraz włączenie w usprawnianie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak ubieranie, rozbieranie, karmienie i noszenie dziecka.

Dla kogo: dzieci z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz).

Cel: terapia ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swoje możliwości na ile pozwala istniejące dysfunkcje.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 100,00 zł

Kinesiotaping

Kinesiotaping, inaczej plastrowanie dynamiczne, jest to metoda polegająca na naklejaniu na ciało pacjenta specjalnych plastrów w określony sposób. Używana do tego taśma jest samoprzylepna, rozciągliwa, przepuszczająca powietrze, hipoalergiczna i odpowiadająca właściwościom elastycznym ludzkiej skóry. Plastry działają przez całą dobę, utrzymują się na skórze do kilku dni, a efekt jest odczuwalny od razu po naklejeniu i utrzymuje się długo po usunięciu.

Cel: regulacja napięcia mięśniowego, uśmierzenie bólu, poprawa krążenia, stymulacja układu limfatycznego lub korekcja nieprawidłowego ustawienia stawów.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Cena: 25,00 zł

Logopedia

Terapia logopedyczna obejmuje szereg działań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, w tym m.in.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, masaż logopedyczny, komunikację alternatywną i wspomagającą. Terapia poprzedzona jest diagnozą postawioną na podstawie wywiadu z rodzicami, sprawdzeniem nadawania i rozumienia mowy, oceną budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną artykulacji i wybranych czynności fizjologicznych w obrębie narządu mowy (połykanie, oddychanie, fonacja, odgryzanie, gryzienie i żucie) oraz orientacyjnym i fonematycznym badaniem słuchu.

Dla kogo: terapia dla dzieci z wadami artykulacyjnych, opóźnieniem rozwoju mowy, niepłynnością mówienia, jąkaniem, zaburzeniami mowy towarzyszącymi niepełnosprawności intelektualnej, autyzmowi, Zespołowi Aspergera, z rozszczepem.

Cel: rozwój, kształtowanie i doskonalenie mowy, usuwanie różnego rodzaju wad i zaburzeń, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Rodzaj zajęć: indywidualne
Czas trwania: 45 min
Cena: 80,00 zł

Zajęcia umuzykalniające wg teorii E. E. Gordona

W spotkaniach biorą udział dzieci oraz rodzice lub opiekunowie. Podczas zajęć umuzykalniających słuchamy piosenek i rymowanek, uczymy się gry na instrumentach muzycznych, tańczymy i bawimy się w zabawy ruchowe.

Dla kogo: warsztaty dla wszystkich dzieci uzdolnionych lub zainteresowanych muzycznie.

Cel: zajęcia rozwijają zainteresowania i uzdolnienia muzyczne, pobudzają aktywność ruchową oraz świadomość własnego ciała, rozbudzają ciekawość rytmiczną, relaksują, uczą aktywnego słuchania i wprowadzają w świat dźwięków i rytmu.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 45 min
Cena: 40,00 zł

Stymulacja lewej półkuli mózgu (symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania)

Stymulacja lewej półkuli mózgu jest to program przygotowujący dzieci do nauki pisania i czytania. Przygotowanie do nauki czytania i pisania powinno uwzględniać przede wszystkim stymulacje lewej półkuli mózgu, czyli zadania sekwencyjne, linearne i relacyjne. Opanowanie języka pisanego wymaga bowiem ukształtowanych umiejętności szeregowania, układania sekwencji i ujmowania relacji. Badania neuroobrazowania mózgu dostarczyły wiedzy na temat sekwencyjnych strategii przetwarzania informacji przez lewą półkulę mózgu. To ona jest odpowiedzialna za organizację informacji językowych i logiczne myślenie. Umiejętności sekwencyjne przedszkolaka warunkują w przyszłości szybkie czytanie ze zrozumieniem ucznia.

Dla kogo: zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Program dla dzieci 5 i 6 letnich przygotowuje je do rozpoczęcia nauki w szkole.

Cel: rozwinięcie percepcji wzrokowej, analizy, syntezy wzrokowej i odwróceń, sekwencji, grafopercepcji.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: 50 min
Cena: 150,00 zł

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to program przeznaczony dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych (m.in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, z panowaniem nad złością „nielubianych” przez kolegów). Zajęcia grupowe skierowane są również do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, mających trudności z przestrzeganiem norm społecznych i adaptacją do nowych sytuacji.

Dla kogo: w zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym.

Cel: zajęcia rozwijają pozytywną motywację, wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek. Zajęcia ponadto mają na celu: trenowanie umiejętności społecznych, trenowanie umiejętności komunikacyjnych, modyfikowanie zachowań na bardziej aprobowane społecznie, naukę współpracy w grupie i samokontroli, naukę radzenia sobie z emocjami i adekwatnego wyrażania ich, praca nad przestrzeganiem zasad, odreagowanie napięć emocjonalnych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, budowanie tożsamości i poczucia własnej wartości.

Rodzaj zajęć: grupowe
Czas trwania: cykl 12 spotkań trwających po 90 min każde
Cena: 50,00 zł / 1 zajęcia (600,00 zł całość) + wywiad z rodzicem poprzedzający TUS 100,00 zł

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje to wstępne spotkania, które pomogą określić z psychologiem podstawowe trudności osoby zgłaszającej się i jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać. Konsultacja pomaga też ustalić zakres, w jakim jest to możliwe, i najlepszą formę pomocy dla określonego rodzaju trudności. Specjalista wstępnie zdiagnozuje, z czego trudność może wynikać, a jeśli to będzie konieczne, pokieruje do innych specjalistów, aby dokonać kompleksowej diagnozy przyczyny problemów.
Konsultacja psychologiczna może być wstępem do pełnej diagnozy psychologicznej.
Prowadzimy konsultacje pod kątem: zaburzeń rozwoju, zaburzeń zachowania i emocji, problemów adaptacyjnych, pracy z trudnymi zachowaniami, trudności wychowawczych, oceny funkcjonalnej (dzieci od 6 miesiąca życia, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży) oraz wspierania prawidłowego rozwoju.

Umów się na konsultację, jeśli Twoje dziecko:

 • sprawia kłopoty wychowawcze w domu / przedszkolu / szkole,
 • ma zaburzenia koncentracji i uwagi (niemożność skupienia się na wykonywanej czynności),
 • bardzo często miewa napady złości, agresji, często płacze lub jest smutne,
 • jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych,
 • przeżywa trudności związane ze zmianami funkcjonowania rodziny, np. choroby, sytuacje konfliktowe między rodzicami, separacje, rozwód, konflikty między rodzeństwem, śmierć członka rodziny,
 • często wchodzi w konflikty,
 • nie osiąga przewidzianych dla swojego wieku umiejętności i osiągnięć rozwojowych, długo uczy się nowych zachowań i umiejętności,
 • nie nawiązuje stosownych do wieku prób komunikowania się z otoczeniem i najbliższymi oraz ma kłopoty w nawiązywaniu relacji społecznych,
 • przejawia trudności adaptacyjne, jest nieśmiałe, zalęknione, ma problemy natury emocjonalnej,
 • ma trudności z nauką,
 • nie mówi w określonych sytuacjach (w których mówienie jest oczekiwane, np. w szkole, w przedszkolu, w obecności określonych osób), w innych natomiast mówi,
 • wykazuje problemy z jedzeniem, spaniem, przejściem treningu czystości.

Konsultacja psychologiczna odbywa się z udziałem rodziców/ rodzica, bez obecności dziecka. Po konsultacji psycholog wskaże dalsze kroki interwencji (np. spotkanie i obserwację dziecka, udział w terapii, konsultacje u innych specjalistów).

Czas trwania: 60 min
Cena: 100,00 zł